Logo
جستجو
تقدیر از فناپ در چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت در معماری سازمانی  دانشگاه تهران

تقدیر از فناپ در چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت در معماری سازمانی دانشگاه تهران


در یک سازمان دانش محور، فرهنگ دانش‌افزایی از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان برخوردار است. در این سازمان ها افراد نسبت به كلیت سیستم، ارتباط اجزا و نحوه تعامل بخش‌های مختلف سازمان با یكدیگر و با محیط، آگاهی دارند. وجود چنین فرهنگ و تفكری در سازمان، مرزهای درون سازمانی و بین سازمانی را حداقل می‌سازد. وجود فرهنگ تشویق یادگیری در سازمان، توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می‌دهد. سازمان‌ها با تأكید بر یادگیری، به كاركنانشان كمك می‌كنند كه نقش فعال‌تری در خلق دانش ایفا كنند. زمانی كه صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد. بنابراین سازمان ها باید برای موفقیت در خلق دانش، فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق كنند.

شرکت فناپ زیرساخت در چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت معماری سازمانی که در آبان سال 1399 برگزار شد، از معماری راهکار سازمانی که توسط کارشناسان این شرکت طراحی و توسعه یافته بود قدردانی شد. این دستاورد نتیجه گزارشی در خصوص جزئیات فنی معماری پروژه MIDRP در قالب یک مقاله علمی است که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ تهیه شده است. بدون تردید و به لطف مشارکت اعضای شرکت فناپ، سایر تلاش‌های صورت گرفته در پروژه‌های این سازمان در مجامع علمی ملی و بین المللی انتشار خواهد یافت و باعث ارتقا برند سازمانی خواهد شد.

سایر افتخارات