Logo
جستجو

زیرساخت (PFS)


زیرساخت (PFS)

Platform

PFS

زیرساخت

 

محصول زیر ساخت که در گروه محصول قابلیت های زیر ساختی کسب و کار قرار دارد،بخش مهمی از اطلاعات اولیه نیازمندی هر کسب و کار را در خود جای داده است،با استفاده از این محصول شما قادر خواهید بود تا تمامی اطلاعات مربوط به ساختار افراد حاضر در این سیستم و همچنین ساختار گردش اطلاعات را مشخص نمایید.

در حال حاضر این محصول دارای 3 فرایند کسب و کار اصلی می باشد که شامل:

  1. اطلاعات پایه زیرساختی
  2. سرویس های عمومی زیرساختی
  3. فرمول

هر یک از این فرایند ها دارای وِیژگی های مختلفی می باشد که به تعیین ارتباط بخش های یک سازمان به یکدیگر مربوط می باشد.

1.اطلاعات پایه زیرساختی:

این فرایند امکان ایجاد و ویرایش کاربرانی که از سیستم فنارپی استفاده می نمایند را برای سازمان ها فراهم می سازد.

2. سرویس های عمومی زیرساختی:

در این فرایند شما امکان مشخص نمودن زمان های کاری و ساختار مربوط به ارجعات سازمانی خود را براساس الگوها و یا به طور دلخواه ایجاد و تعریف می نمایید. از ویژگی های این فرایند می توان به تعریف شیفت، الگوی زمان کاری، تقویم و تعریف معماری سازمانی پرداخت.

3. فرمول:

  • استفاده از فرمول و محاسبه نیز به منظور شخصی سازی این محصول برای هر سازمان در نظر گرفته شده است.
  • با استفاده از این فرایند سازمان شما امکان مشخص کردین نتیجه فعالیت های صورت گرفته بر روی نامه ها را خواهد داشت.