Logo
جستجو

مدیریت گزارشات (RPT)


مدیریت گزارشات (RPT)

Reporting

RPT

مدیریت گزارشات

 

از مزایای مهم سیستم FANRP می توان به یکپارچگی اطلاعات اشاره کرد که تمامی اطلاعات سازمان را در یک شبکه گردآوری می نماید.

جمع آوری این اطلاعات بدون امکان بهره برداری از آنها به خودی خود مفید نمی باشد.در فنارپی به منظور تحلیل اتفاقات و عملکرد های کاری و کاربران محصول مدیریت گزارشات که زیر مجموعه گروه محصول قابلیت های زیر ساختی کسب و کار می باشد ایجاد گردیده است.

این محصول دارای دو فرایند اصلی به نامه گزارش ساز پایه و همچنین گزارش های از پیش تعریف شده می باشد.

1.گزارش ساز پایه:

در این فرایند شما این امکان را خواهید داشت تا با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم فنارپی نسبت به ساخت و ایجاد گزارش های خود اقدام نمایید.

2. گزارش های از پیش تعریف شده:

با توجه به حضور تیم متخصص و حرفه ای در تولید و توسعه محصول فنارپی و با در نظرو  گرفتن بررسی تمامی راهکار های مهم در صنایع مختلف گزارش های مهم در اختیار سازمان ها قرار میگیرد تا با استفاده از آن ها نسبت به بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های مختلفی که در دنیای کسب و کار وجود دارد،دسترسی داشته باشند.