Logo
جستجو

پورتال و اتوماسیون اداری (PAT)


پورتال و اتوماسیون اداری (PAT)

Office Automation

PAT

پورتال و اتوماسیون اداری

 

 

محصول پورتال و اتوماسیون اداری همانگونه که از اسم آن نیز مشخص می باشد،وظیفه انجام تمامی امور یک سازمان در قسمت اتوماسیون اداری و ارسال نامه ها و صورتجلسات  را دارد.

با توجه به داشتن این یکپارچگی میان اتوماسیون اداری و سایر قسمت ها نیازی به در اختیار داشتن و استفاده از یک سیستم جدا برای ارسال و دریافت نامه ها چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان وجود ندارد.

پورتال و اتوماسیون اداری فنارپی دارای فرآیند های کسب و کاری و وِیژگی های ذیل می باشد:

 1. پیکربندی اتوماسیون اداری
  در این فرایند تمامی امکانات جهت شخصی سازی در سازمان ها مانند ایجاد و ویرایش سازمان، ایجاد و ویرایش شخص، تعریف اطلاعات پایه، تعریف دبیرخانه، تعریف و ویرایش پوشه نامه ها، تعریف و ویرایش دفتر، تعریف و ویرایش گروه، تعریف و ویرایش گروه شخصی، تعریف و ویرایش مسئولین دفاتر امکان پذیر است.
 2. پیکربندی مدیریت جلسه
 3. برنامه ریزی جلسه
  در این فرایند امکان برنامه ریزی جلسات،دعوت،ویرایش و رزرو جلسات را انجام داد.
 4. ایجاد نامه
 5. ایجاد نامه بوسیله ایمیل
 6. ایجاد نامه داخلی و وارده
 7. ایجاد نامه صادره
 8. جستجو و مشاهده نامه
 9. ایجاد نامه وارده بوسیله ایمیل
 10. ایجاد و انتشار صورتجلسه
 11. پیگیری صورتجلسه
 12. اتصال به فرایند های CRM
 13. ارتباط با سایر فرایندهای مورد نیاز و نمایش نتایج در پورتال