Logo
جستجو

اجرای تولید (MES)


اجرای تولید (MES)

 Manufacturing Execution 

MES
اجرای تولید

 

محصول MES که زیر شاخه گروه محصول مدیریت تولید می باشد،بر قراری رابطه مابین سایر محصولات را با بخش اجرایی عملیات تولید میسر می سازد.

MES یا اجرای تولید از بخش های مهم در نرم افزار fanrp  می باشد و سبب هوشمند سازی و کاهش خطا نیز در این قسمت می گردد.این محصول یکی از وجه تمایز های اصلی با سایر نرما افزار های داخلی در رابطه با مدیریت تولید می باشد.

این محصول دارای سه فرآیند کسب و کار اصلی به شرح ذیل می باشد.

 1. زمان بندی سطح کارخانه
 2. کنترل تولید
 3. کنترل فرایند ساخت و تولید

1- زمان بندی سطح کارخانه:

این فرایند امکان برنامه ریزی بهتر را بر اساس ظرفیت های موجود در سطح کارخانه به سازمان ها خواهد داد.در واقع پس از ثبت برنامه ریزی تولید،این مرحله به بررسی امکانات و تولید و در نتبجه تصمیم گیری برای اجرایی کردن برنامه ریزی تولید نیز در این مرحله می باشد.

ویژگی های فرایند زمان بندی سطح کارخانه به شرح ذیل می باشد:

 1. ابطال سفارش تولید برنامه ریزی شده
 2. انتشار سفارش تولید برنامه ریزی شده
 3. زمانبندی سفارش تولید برنامه ریزی شده و ایجاد دستور کار تولید
 4. صدور دستورکار تولید

در این فرایند شما برنامه ریزی های صورت گرفته را به بخش تولید کارخانه ابلاغ خواهید نمود.

2- کنترل تولید:

این فرایند شما را قادر می سازد تا با در اختیار داشتن و به روز آوری سیستم های کنترل تولید خود نسبت به بررسی برنامه ریزی صورت گرفته و کارهای انجام شده اقدام نمایید.

 1. اتمام سفارش تولید برنامه ریزی شده
 2. تدوین دفتر تولید
 3. تدوین دفتر ظرفیت
 4. تدوین دفتر محصول
 5. تدوین دفتر مواد اولیه

در واقع این فرایند به منظور به روز آوری کارهای انجام شده در سطح تولید و آگاهی سازی از روند و نحوه تولید محصولات بر اساس دستورات تولیدی صادر شده می باشد.