Logo
جستجو

برنامه ریزی تولید (PMP)


برنامه ریزی تولید (PMP)

Production Planning

PMP

برنامه ریزی تولید

 

اولین ماژول ها و نرم افزارها که جهت برنامه ریزی ایجاد شده است، برنامه ریزی تولید و مفهوم برنامه ریزی نیازمندی مواد یا MRP بوده است.

در واقع این محصول از مهم ترین و با ریشه دار ترین محصولات مهندسی صنایع می باشد،که مفهوم MRP را در برمی گیرد.

برنامه ریزی نیازمندی مواد: MRP

محصول برنامه ریزی تولید دارای فرایند کسب و کاری برنامه ریزی نیازمندی مواد می باشد که در آن تمامی محاسبات و عملیات های مربوط به MRP در یک ساختار یکپارچه و در دل سیستم erp قرار گرفته است.

تعدادی از ویژگی های این فرایند شامل موارد ذیل می باشد:

  1. اجرای محاسبات برنامه ریزی نیازمندی مواد و ایجاد سفارشات برنامه ریزی شده
  2. انتخاب قلم MRP و ابطال سفارشات برنامه ریزی شده
  3. انتشار سفارشات برنامه ریزی شده
  4. ایجاد و ویرایش سفارشات برنامه ریزی شده
  5. پیکربندی تنظیمات برنامه ریزی نیازمندی مواد

با استفاده از امکانات این سیستم شما قادر به شناسایی نیاز های مواد خود و همچنین تدوین برنامه ریزی های مربوط به آن خواهید بود.