Logo
جستجو
مدیریت دانش و مستندات (KDM)

مدیریت دانش و مستندات (KDM)

در حال حاضر، مدیریت اسناد سازمان به عنوان یکی از نیازهای پایه و به‌عنوان پشتیبان فرآیندهای اصلی سازمان تعریف شده است. راهکار جامع FANRP، در چارچوب الزامات استانداردهای حوزه مدیریت اسناد، ثبت، طبقه‌بندی، نگهداری و کنترل و بازیابی داده‌ها و اطلاعات فرآیندهای مختلف را به سادگی در سازمان فراهم کرده و راهکار مدیریت دانش را به عنوان فرآیندی جهت ثبت، انتشار و ارزیابی دانش در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

به منظور مشاهده اطلاعات تکمیلی در رابطه با هر یک از محصولات بالا، روی عنوان آن محصول که در ادامه آمده است، کلیک نمایید.

مدیریت دانش (KMS)

مدیریت دانش (KMS)

مدیریت مستندات (DMS)

مدیریت مستندات (DMS)

rightDotleftDot