Logo
جستجو

سیستم مدیریت حمل و نقل (TMS)


سیستم مدیریت حمل و نقل (TMS)

Transportation Management System

TMS

سیستم مدیریت حمل و نقل

 

محصول مدیریت حمل و نقل در فنارپی به منظور برنامه ریزی یکپارچه در رابطه با هرگونه جابه طراحی گردیده است. با توجه به برقراری ارتباط لحظه ای و آنلاین این محصول با محصول کنترل موجودی، مدیریت بازرگانی و سایر محصولات مرتبط، وظیفه برنامه ربزی، زمان بندی، کنترل و دریافت و ارسال تمامی موارد مورد نیاز را انجام می دهد.

استفاده از این محصول سبب تعیین زمان و شیفت های کارکنان و راننده ها و همچنین کاهش هزینه ها با برنامه ریزی بهتر در جابه جایی ها خواهد گردید.

همچنین با یکپارچگی و اشتراک اطلاعات مورد نیاز، تمامی کارکنان ذینفع در تمامی مراحل قادر به بررسی وضعیت سفارش های خود می باشند.

چرا استفاده از سیستم مدیریت حمل و نقل اهمیت دارد؟

 1. کاهش هزینه های حمل و نقل
 2. زمانبندی واقعی زمان دریافت و یا تحویل
 3.  افزایش رضایتمندی در مشتریان
 4.  بهبود کارایی و بهره وری در زنجیره تامین و انبار

محصول مدیریت حمل و نقل دارای فرایند های کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

 1. برنامه ریزی حمل و نقل:
  با استفاده از فرآیند کسب و کاری برنامه ریزی حمل و نقل می توان نسبت به ثبت،ویرایش و تغییر در وضعیت درخواست های حمل و نقل و  برنامه ریزی دقیق تمامی انتقالات مورد نیاز با توجه به یکپارچگی موجود با سایر فرآیندهای مرتبط پرداخت.
 2. برون سپاری حمل و نقل:
  به منظور در اختیار داشتن تمامی اطلاعات در رابطه با شرکت ها یا افرادی که در زمینه حمل و نقل با سازمان در ارتباط هستند نیز فرآیند برون سپاری حمل و نقل در نظر گرفته شده است.با استفاده از این فرایند امکان برنامه ریزی و کنترل حمل و نقل حتی در رابطه با مواردی که توسط شرکت منتقل نمی گردد نیز میسر می باشد.
 3. تخصیص ماشین به سفارش حمل:
  امکان تخصیص ماشین ها به هر یک از موارد حمل و نثل با تمامی مشخصات مانند نام راننده،ماشین،پلاک و ... در این فرآیند وجود دارد.در سیستم برنامه ریزی یکپارچه فنارپی می توان تمامی موارد مربوط به حمل و نقل را توسط ماشین های انجام دهنده کنترل نمود.
 4. توزین خروجی:
  تعریف و ویرایش استگاه های توزین،مشخص نمودن،راننده،باربری،نوع وسیله و یا ویرایش کارت های توزین در این فرآیند قرار دارد.
 5. فرآیند توزین:
  امکان ثبت دو مرحله توزین اولیه و ثانویه و یا تغییر در وضعیت درخواست های حمل و نقل در جریان فرآیند حمل و نقل در فرایند کسب و کاری توزین در نظر گرفته شده است.
 6. حمل و نقل داخلی:
  در صورت نیاز به هرگونه جابه جایی درو ن سازمانی نیز کاربران می توانند با استفاده از ویژگی های فرایند کسب و کاری حمل و نقل داخلی نسبت به ثبت درخواست و اطلاعات لازم اقدام نمایند.
 7. نوبت دهی:
  این فرآیند به منظور نوبت دهی به خودروها در سازمان استفاده می شود. با توجه به زمان ورود ماشین (راننده) به کارخانه، نوبتی جهت تخصیص بار به ماشین داده می شود. هر ماشینی که دارای نوبت کمتری باشد، در تخصیص بار دارای اولویت بیشتری می باشد.کاربر از طریق این فرایند می تواند پس از دریافت و بررسی صحت مدارک خودرو و راننده هایی که جهت اخذ نوبت مراجعه نموده اند؛ نسبت به ثبت اطلاعات آنها جهت نوبت دهی اقدام می کند.