Logo
جستجو

مدیریت اقلام+ (IMS+)


مدیریت اقلام+ (IMS+)

+Item Management

+IMS

مدیریت اقلام+

 

 • محصول IMS+ به منظور دربرگیری تمامی موارد و اطلاعات مورد نیاز در این گروه محصول قرار دارد.

 

 • با توجه به اهمیت و گستر دگی موارد مربوطه، جایگاه این مهم در سیستم فنارپی به منظور پوشش  تمامی بخش های لازم دو محصول  IMS و IMS+ در گروه محصول مدیریت زنجیره تامین قرار داده شده است.

 

 • این محصول در واقع سطح بعدی از فعالیت های مربوط به مدیریت اقلام می باشد و دارای گزارش های مدیریت اقلام،ادغام و پیکر بندی می باشد.

 

 • IMS+ دارای فرایند های کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:
 1. ادغام قلم:
  در صورتی که به هر دلیلی مانند تغییر در درخت کالا نیاز به ادغام دو یا چند قلم در یکدیگر بود با حفظ تمامی اطلاعات گذشته و به صورت سیستمی امکان ادغام این اقلام وجود خواهد داشت.
 2. پیکربندی مدیریت اقلام
 3. گزارشات مدیریت اقلام
 4. مدیریت شناسنامه طبقه
 5. مدیریت شناسنامه قلم