Logo
جستجو

توسعه سرمایه انسانی (TRS)


توسعه سرمایه انسانی (TRS)

Training And Development
TRS
توسعه سرمایه انسانی

 

نگاه به مقوله پرسنل در علم مدیریت نوین دچار تحول شگرفی شده است و از آن به عنوان سرمایه انسانی یک شرکت و نه تنها یک نیروی انجام کار یاد می شود.

چرا آموزش سرمایه انسانی برای سازمان ها مهم است؟
 

  1. افزایش سطح دانش سازمان ها
  2. کمک به افزایش رضایت پرسنل و حفظ آن ها
  3. افزایش مشارکت کارکنان
  4. کمک به بهبود برند سازمان
     

با توجه به این موارد مباحث آموزش و برنامه های آموزشی در دستور کار سازمان ها قرار گرفته است.با توجه به امکانات فنارپی محصول مدیریت توسعه سرمایه انسانی در گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی وظیفه برنامه ریزی و انجام اموزش های لازم و در نتیجه ارتقاء سطح علمی سازمان را دارد.

این محصول دارای فرایند های کسب و کار به شرح ذیل می باشد:

پیکربندی توسعه سرمایه انسانی:
در فرایند کسب و کاری پیکر بندی توسعه سرمایه انسانی می توان نسبت به تعریف و ویرایش دوره های اجرا،شایستگی،تامین کننده آموزش،زمان اجرا و طبقه بندی آن اقدام نمود.

برنامه ریزی و تهیه تقویم آموزشی:
این برنامه ریزی می تواند براساس نیازهای سازمان ها به صورت سالانه،دوره ای و یا تجمیعی باشد.

اجرای آموزش:
برنامه های اجرایی آموزش در این فرایند کسب و کاری تعیین می گردد.

سنجش اثربخشی آموزش:
به منظور مشاهده میزان اثر بخشی هر دوره آموزشی بر روی کارکنان و سازمان فرآیند اثر بخش آموزش تا 3 مرحله سنجش طراحی شده است.

مدیریت عملکرد سرمایه انسانی:
در صورتی که نیاز به هر گونه تغییر در اطلاعات دوره های آموزشی و شرایط برگزاری آن باشد و همچنین بررسی دوره ها از فرایند مدیریت عملکرد سرمایه انسانی بهره گرفته شده است.

نیازسنجی آموزشی شاغلین:
پیش از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی، می بایست نسبت به نیاز سنجی شاغلین و کارکنان براساس پارامترهای مختلف پرداخت. این فرایند دارای ویژگی های کسب و کاری مانند  ایجاد درخواست دوره آموزشی، ثبت درخواست آموزش بر اساس رویکرد استراتژی، ثبت درخواست آموزش بر اساس رویکرد پیشرفت شغلی، ثبت درخواست آموزش بر اساس رویکرد حل مساله، ثبت درخواست آموزش بر اساس رویکرد دانش، ثبت درخواست آموزش بر اساس رویکرد فاصله شایستگی، ثبت درخواست آموزش دوره های آکادمیک و ثبت درخواست آموزش دوره های کارآموزی است.