Logo
جستجو

جبران خدمت (PCN)


جبران خدمت (PCN)

Payroll and Compensation
PCN
جبران خدمت

 

محاسبه حقوق،اضافه کار،پاداش،تسویه حساب یکی از مسائل مهم در سازمان های بزرگ می باشد.مخصوصا در شرایطی که در شرکت های هلدینگی و یا شرکت هایی با اندازه بزرگ که تعدادی زیادی پرسنل دارند،محاسبات مربوط به این موارد در صورتی که یکپارچه و دقیق نباشد امگان برهم خوردن نظم مالی شرکت و حتی نارضایتی پرسنل را خواهد داشت.

دست یابی به نقطه ای از پرداخت حقوق به پرسنل که کاملا براساس شایستگی های هر فرد و مبتنی بر انجام صحیح کار هر یک از آنها باشد،بیش از هر چیز نیازمند داشتن یک ساختار قوی و کامل می باشد.

محصول جبران خدمت با ارتباط یکپارچه با سایر محصولات امکان محاسبات،برنامه ریزی،تحلیل و پرداخت را با سرعت و دقت بیشتر برای سازمان ها در فنارپی تولید گردیده است.

ین محصول دارای فرایندهای کسب و کاری ذیل می باشد:

1. پیکر بندی اطلاعات پایه حقوق دستمزد:
در این فرایند سازمان شما می تواند تمامی موارد موثر در فیش حقوقی پرسنل را مشخص نماید،مانند تعریف الگوی طراحی فیش حقوقی تعریف ویرایش پارامترهای دستمزد، تعریف ویرایش شعبه های بیمه و مالیاتی، تنظیمات نامگذاری پارامترها، مدیریت اطلاعات پایه، مدیریت اطلاعات تامین کنندگان، مدیریت اطلاعات کارگاهها و مدیریت قالبهای پرینت فیش حقوق

2.گروه بندی پارامترها و اشخاص:
با استفاده از این فرایند نیز شما می توانید نسبت به افراد را در گروه های مختلف از نظر احکام حقوقی و یا پاداشی و یا بر اساس سمت و واحد دسته بندی نمایید.

3.پاداش:
برنامه ریزی به منظور پرداخت پاداش ها و یا ثبت پاداش نیز در فرایند کسب و کاری پاداش انجام پذیر خواهد بود.

4.تعریف و ویرایش پارامترهای خروجی حقوق دستمزد:
تمامی پارامتر هایی را که در پرداخت حقوق موثر می باشد نیز می توانید در فرایند کاری پارامتر های خروجی حقوق و دستمزد ثبت و یا ویرایش نمود.

5.مدیریت اطلاعات خروجی های حقوق دستمزد:
پس از محاسبات حقوق،نیازمند دریافت خروجی به دلایل مختلفی مانند لیست بیمه،مالیات،فیش حقوقی و یا اسناد حسابداری  هستید،که فرایند مدیریت اطلاعات خروجی تمامی نیازهای سازمان ها را در این رابطه تامین خواهد نمود.

6.مدیریت شخصی سازی پارامترها:
علاوه بر حقوق سایر موارد اضافه شونده و یا کسورات نیز در پرداخت حقوق موثر می باشد که فرایند مدیریت شخصی سازی پارامتر ها در این زمینه امکان تعریف مواردی چون بیمه تگمیلی،وام و اقساط را دارد.

7.مدیریت محاسبات حقوق دستمزد و رفاهیات:
در صورتی که در هر سازمانی به جز موارد پرداختی مربوط به پاداش و حقوق،نسبت به پرداخت موارد رفاهی دیگری نیز اقدام مینماید میتواند از این فرایند که دارای ویژگی هایی مانند ثبت لیست پرداخت کارمندان،  محاسبه حقوق دستمزد و رفاهیات براساس بازه زمانی و محاسبه دوباره برای کارکنان مشخص می باشد، استفاده نمایند.

8.پایان استخدام:
در صورت نیاز به ثبت شرایط پایان استخدام به منظور محاسبات تسویه،فرایند پایان استخدام برای سازمان ها در گروه محصول سرمایه های انسانی در نظر گرفته شده است.