Logo
جستجو

روابط کار و کارکنان (EMS)


روابط کار و کارکنان (EMS)

Human Capital Deployment
EMS
روابط کار و کارکنان

 

محصول روابط کار و کارکنان که از گروه محصول مدیریت سرمایه انسانی می باشد،به منظور ایجاد ارتباطات بین فعالیت ها،،ساختار سرمایه انسانی و کارمندان اختصاص داده شده است.

در وافع در این محصول شما مراحل استخدام،قراداد و حتی مسائل پس از قرارداد مانند مسائل انظباطی را به منظور افزایش بهره وری در کارمندان که همان سرمایه انسانی هر سازمانی می باشند،خواهید داشت.

از مهم ترین مزایای مصحول کار و کارکنان می تواند موازد ذیل باشد:

  1. بهبود فرایند های استخدام
  2. تعیین ساختار مناسب سازمان
  3. تخصیص مناسب تر کارها بر اساس کارکنان
  4. سیستماتیک کردن قرارداد ها و اقدامات انظباطی

از فرایند های کسب و کار این محصول می توان به فرایند های ذیل اشاره کرد:

1.پیکر‌بندی مدیریت سرمایه انسانی
 در این فرایند شما به تعریف اولیه ساختار واحد سرمایه انسانی شرکت با ویژگی هایی مانند تخصیص سقف اضافه کاری به واحد سازمانی، تخصیص و تنظیمات زمانبندی کار، تخصیص واحد سازمانی و نقش، مؤسسه آموزشی، استثناهای حضور و غیاب، تعریف انواع استخدام، تعریف انواع پرداخت، انواع حکم کارگزینی، تعریف پارامتر زمان، تعریف ویرایش پارامتر کارکردی، تعریف ویرایش پارامترهای ثابت حکم،  تعریف ویرایش پست سازمانی، تعریف ویرایش حرفه، تعریف ویرایش دستگاه حضور و غیاب، تعریف ویرایش رشته تحصیلی، تعریف ویرایش سایر عوامل شغل،تعریف ویرایش سقف اضافه کاری واحد، تعریف ویرایش شغل، تعریف ویرایش ضریب حق ماموریت،  تعریف ویرایش گروه احکام، تعریف ویرایش گروه شغلی، تعریف ویرایش نقش، تعریف ویرایش هزینه رفت و آمد و تعریف ویرایش واحد سازمانی خواهید پرداخت.

2.تعریف قرارداد کارمندی:
در  این فرایند نیز سازمان ها می توانند تمامی قرارداد های خود را با امضاء کارفرما و کارکنان ثبت نمایند و یا در مواتقع لزوم نسبت به لغو آنها اقدام نمایند.

3.استخدام نیروی کار:
در صورتی که نیاز به استخدام افرادا باشد در این فرایند می توان به تعریف نقش و افراد مربوط به آن شغل اقدام نمود.

4.صدور حکم کارگزینی:
تمامی فعالیت های مربوط به صدو رحکم کارگزینی از تعریف،تایید و چاپ و یا ابطال در این فرایند کسب و کاری امکان پذیر است.

  • فرایند های ذیل نیز در نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی فناپ –FANRP – در محصول روابط کار و کارمان قرار دارد.

5.خودیاوری (سلف سرویس) کارمندان

6.اقدامات انضباطی