Logo
جستجو

مدیریت حضور و غیاب (TAM)


مدیریت حضور و غیاب (TAM)

Time Attendance Management
TAM
مدیریت حضور و غیاب

 

مدیریت حضور و غیاب و یا تردد در نرم افزار فنارپی با بهره گیری از به روزترین به روش های موجود جهت استفاده و محاسبات در نظر گرفته شده است.

از فواید استفاده از این محصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.ایجاد شفافیت
2.مدیریت زمان
3.اجتناب از خطای انسانی
4.دستیابی به انطباق
5.افزایش نظم در سازمان
6.کاهش غیبت های غیر موجه
7.بهبود رضایت کارکنان

این محصول در حال حاضر دارای فرایند های کسب و کاری ذیل می باشد:

1.پیکربندی حضور و غیاب:
در فرایند پیکر بندی حضور و غیاب سازمان ها می توانند اقدام به تعریف و یا ویرایش مواردی مانند تقویم،انواع مرخصی، ماموریت، برنامه های زمانی و انتقال مانده مرخصی بپردازند.

2.پنل انگشت نگار:
امکان تعریف و ارتباط نرم افزار فنارپی را با دستگاه های ثبت ورود و خروج بر قرار می سازد.

3.درخواست اضافه کار:
امکان ثبت درخواست اضافه کار برای مواردی که نیاز به ثبت آن هست و همچنین تایید های مربوط به اضافه کاری در این فرایند در نظر گرفته شده است.

4.درخواست مأموریت:
به منظور ثبت درخواست های ماموریتی و محاسبه آن در میزان کارکرد پرسنل فرایند درخواست ماموریت در محصول مدیریت حضور و غیاب طراحی شده است.

5.درخواست مرخصی:
هر زمانی که کارکنان نیاز به درخواست مرخصی داشته باشند، می توانند از فرایند درخواست مرخصی جهت ارسال به مدیران خود و اخذ تایید از آن ها اقدام نمایند.

6.مدیریت کارکرد:
تمامی کارکنان می توانند نسبت به مشاهده اطلاعات ورود و خروج خود،تعریف زمان های کاری، تعطیلات تقویمی و یا ویرایش آن ها از فرایند مدیریت کارکرد استفاده می نمایند.