Logo
جستجو

بهای تمام شده (COA)


بهای تمام شده (COA)

Cost Accounting
COA
بهای تمام شده

 

حسابداری بهای تمام شده شکلی از حسابداری مدیریتی است که با ارزیابی هزینه های متغیر در هر مرحله از تولید و همچنین هزینه های ثابت مانند هزینه اجاره، هزینه کل تولید محصولات شرکت را به دست می آورد.

بدون دانستن هزینه های صورت گرفته برای یک محصول قطعا نمی توان در رابطه با قیمت فروش،میزان تولید به صرفه،قیمت رقابتی و .... نتیجه گیری نمود.

محصول بهای تمام شده در فنارپی یکی از محصولات گروه محصول مالی می باشد که امکان محاسبه بهای تمام شده را در لحظه فراهم می سازد.

شاید بتوان این محصول را یکی از مهم ترین نتایج استفاده از سیستم های ERP دانست.

بهره مندی از این محصول به سازمان ها این امکان را می دهد تا در هر لحظه توانایی محاسبه بهای تمام شده را بر اساس انواع تغییرات در هزینه های خرید مواد اولیه و یا تکنولوژی های لازم و کارکنان مربوطه مشاهده نمایند.

نسبت به سیستم های قدیمی نیاز نیست تا برای محاسبه بهای تمام شده لزوما تا مدت زمان معینی انتظار کشید.

سایر مزایای محصول بهای تمام شده فنارپی عبارت است از:

1.مشخص نمودن فعالیت های سود آور و زیان آور
2.کمک به اتخاذ روش های سود آور تر جهت تولید محصولات
3.محاسبه سود و زیان به روز
4.کمک به یافتن دلایل افزایش و یا کاهش سود
5.کنترل بهتر بر روی مواد اولیه، محصولات و ملزومات
6.امکان پیش بینی بهای تمام شده محصولات
7.امکان تعریف روش های مختلف بهایابی محصول

محصول بهای تمام شده فنارپی دارای فرایندهای کسب و کاری ذیل می باشد:

پیکربندی بهایابی محصول

 • تعرف و ویرایش جمع کننده هزینه محصول
 • تعریف و ویرایش ساختار اجزای هزینه
 • تعریف و ویرایش کالای بهای تمام شده
 • تعریف و ویرایش گروه اجزای هزینه
 • تعریف و ویرایش گروه هزینه کالا
 • تعریف و ویرایش نسخه بهایابی محصول
 • تعریف و ویرایش نوع تراکنش هزینه

پیکربندی سیستم بهای تمام شده

تعریف ساختار سلسله مراتبی استاندارد

 • تعریف سفارش داخلی
 • تعریف طبقه بندی مرکز هزینه
 • تعریف عنصر هزینه اولیه
 • تعریف عنصر هزینه ثانویه
 • تعریف فعالیت
 • تعریف گروه سفارشات داخلی
 • تعریف گروه عنصر هزینه
 • تعریف گروه فعالیت
 • تعریف گروه محرک تسهیم
 • تعریف گروه مرکز هزینه
 • تعریف محرک تسهیم
 • تعریف مرکز هزینه

بهایابی واقعی

 • اجرای بهایابی واقعی محصول
 • ارزش گذاری مجدد با نرخ های واقعی
 • انتقال اسناد ارزش گذاری مواد
 • تایید ارزش گذاری مجدد با نرخ های واقعی
 • تایید بهایابی وافعی محصول
 • تایید توالی واقعی
 • تایید محاسبه انحرافات
 • تعیین توالی واقعی
 • صدور نتیجه بهابابی واقعی
 • محاسبه ارزش کاردر جریان
 • محاسبه انحرافات

بهایابی پیش بینی محصول

 • اجرای بهایابی پیش بینی محصول
 • تایید بهایابی پیش بینی محصول
 • تایید توالی پیش بینی
 • تعیین توالی پیش بینی
 • صدور بهایابی پیش بینی محصول

هزینه یابی پیش بینی

 • اجرای تسویه سفارش داخلی
 • اجرای چرخه تخصیص غیرمستقیم فعالیت
 • ارجرای سناریوی هزینه یابی
 • برنامه ریزی خروجی فعالیت
 • برنامه ریزی عناصر هزینه سفارش داخلی
 • برنامه ریزی عنصر هزینه
 • برنامه ریزی فعالیت ورودی سفارش داخلی
 • برنامه ریزی محرک تسهیم
 • برنامه ریزی محرک تسهیم سفارش داخلی
 • برنامه ریزی ورودی فعالیت
 • تایید اجرای چرخه تخصیص
 • تایید برنامه ریزی عنصر هزینه
 • تایید نتیجه اجرای تجزیه هزینه
 • تایید نتیجه اجرای محاسبه نرخ فعالیت
 • تعیین چرخه های تخصیص 
 • تعیین شرایط تجزیه هزینه
 • تعیین شرایط محاسبه نرخ فعالیت
 • ارزیابی کمی و کیفی مشتریان

هزینه یابی پروژه

 • تعریف معماری سازمانی

پردازش تراکنش