Logo
جستجو

بودجه بندی (BMS)


بودجه بندی (BMS)

Budgeting
BMS
بودجه بندی

 

فرایند بودجه بندی رد یابی درآمد و هزینه های یک سازمان می باشد و از مهم ترین موضوعات برای هر سازمانی است. بودجه بندی هم در مرحله ثبت آن و هم در مراحل کنترل، افزایش و یا کاهش آن،در سایر مراحل اجرایی یک شرکت اثر گذار خواهد بود.در صورتی که سازمان ها از سیستم های یکپارچه استفاده نکنند، امکان بروز خطا های بسیاری در کنترل و بهبود و اصلاح آن وجود خواهد داشت.

محصول بودجه بندی که از گروه محصول مالی فنارپی می باشد به منظور ثبت و کنترل آن ارتباط لحظه ای و آنلاین با تمام محصولات دیگر و اطلاعات آنها دارد.

از مهم ترین مزایای محصول بودجه بندی فنارپی می توان موارد ذیل را نام برد:


1.امکان مدیریت بهتر بر روی سرمایه، هزینه و درآمد های سازمان
2.تخصیص منابع به پروژه ها براساس نرخ مورد انتظار بازگشت سرمایه
3.نظارت بر عملکرد سازمان براساس بودجه در نظر گرفته شده
4.امکان الویت بندی اهداف بر اساس منابع
5.بهبود مکانیزم هایتصمیم گیری
6.شناسایی مشکلات قبل از وقوع (مانند نیاز به افزایش مالی یا مشکلات جریان نقدی)
7.امکان برنامه ریزی بهتر برای آینده سازمان
 

محصول بودجه بندی برنامه ریزی یکپارچه سازمانی فناپ -FANRP- دارای فرایندهای کسب و کاری به شرح ذیل نیز می باشد.

پیکربندی بودجه

 • تعریف و ویرایش آیتم بودجه
 • تعریف و ویرایش جداول بودجه
 • تعریف و ویرایش دوره بودجه
 • تعریف و ویرایش ساختار بودجه
 • تعریف و ویرایش شروط دریافت
 • تعریف و ویرایش نرخ ارز بودجه 
 • تنظیمات بودجه
 • جزئیات ساختار بودجه
 • کپی ساختار بودجه
 • پرداخت

توسعه بودجه

 • تصویب و ابلاغ بودجه
 • جابجایی بودجه
 • درخواست افزایش بودجه
 • درخواست بودجه
 • دریافت بودجه
 • کپی بودجه
 • متمم بودجه

حسابداری بودجه

 • داشبوردهای عملیاتی مورد نیاز به ازای هر ماژول توسعه داده شده است

کنترل بودجه

برنامه ریزی یکپارچه