Logo
جستجو

سیستم حسابداری انبار (WAC)


سیستم حسابداری انبار (WAC)

Warehouse Accounting System
WAC
سیستم حسابداری انبار

 

به مجموعه ای از عملیات ها و فرآیندهای حسابداری که ارزش ریالی موجودی  انبار را مشخص می کند حسابداری انبار می گویند. این عملیات ها شامل مشخص کردن قیمت اسناد وارده به انبار و صادره از آن می باشد.

سازمان ها به منظور مشخص شدن دقیق موجودی انبار از عملیات انبار گردانی استفاده می نمایند. این عملیات ها معمولا در پایان دوره های مالی سازمان ها انجام می گردد.این دوره ها بر حسب نیاز شرکت ها می تواند 3 ماهه، 6 ماهه و یا یک ساله باشد.

براساس استانداردهای حسابداری حداقل سالی یک بار اید فرآیندهای حسابداری انبار و انبارگردانی انجام شود.

با استفاده از سیستم حسابداری انبار فنارپی امکان محاسبه سیستماتیک موجودی انبار را خواهید داشت.

محصول سیستم حسابداری انبار فنارپی دارای فرایند های کسب و کاری و ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:

پیکربندی حسابداری انبار

  • تعریف و ویرایش کلاس حساب
  • تعریف و ویرایش روش قیمت گذاری سند
  • تعریف و ویرایش فاکتور
  • تعریف و ویرایش سطح قیمت گذاری
  • تعریف و ویرایش لیست قیمت استاندارد
  • ویرایش و پیکربندی گروه کالاهای حسابداری انبار

ثبت و صدور سند حسابداری

  • انتخاب اسناد جهت صدور سند حسابداری
  • بررسی و تایید نتیجه اسناد حسابداری

اصلاح قیمت رسید

فرآیند بستن حسابداری انبار

فرآیند راستی آزمایی داده های حسابداری انبار

قیمت گذاری برآوردی رسید

قیمت گذاری قطعی رسید

قیمت گذاری حواله

همچنین گزارشات استاندارد مورد نیاز به ازای هر ماژول نیز در نرم افزار فنارپی طراحی گردیده است.