Logo
جستجو

مدیریت نقدینگی (CSM)


مدیریت نقدینگی (CSM)

Cash Management
CSM
مدیریت نقدینگی

 

محصول مدیریت نقدینگی در فنارپی شما را قادر می سازد تا از میزان منابع مالی خود به صورت لحظه ای آگاهی داشته باشید و با استفاده از این آگاهی برنامه ریزی های لازم را نسبت به تصمیم گیری در رابطه با انجام سایر کارها  انجام دهید.همچنین با دانستن مصارف و بودجه و مقایسه این موارد با یکدیگر امکان ارزیابی،کنترل و زمان بندی برای  پرداخت ها و دریافت ها و در نتیجه مشخص کردن وظایف سایر بخش ها خواهید داشت.

از مهم ترین مزایای سیستم مدیریت نقدینگی فنارپی به شرح ذیل می باشد:

1.تسهیل در شناسایی میزان نقدینگی مورد نیاز در مواقع ضروری
2.بهبود توانایی تامین جریان نقدی در سازمان ها
3.امکان برنامه ریزی بهتر برای هزینه های کلان تر شرکت را فراهم می نماید.
4.مکان بررسی راه های مختلف برای تامین منابع مالی را میسر می سازد.
5.امکان استفاده از فرصت های ویژه جهت خرید و یا سرمایه گذاری هایی که زمان تصمیم گیری برای آنها کم می باشد.

محصول مدیریت نقدینگی فنارپی در حال حاضر دارای دو فرایند کسب و کار به شرح ذیل می باشد.

فرایند صندوق نقدینگی

وضعیت نقدینگی