Logo
جستجو

مدیریت وام و اعتبارات (LCM)


مدیریت وام و اعتبارات (LCM)

Loan And Credit Management
LCM
مدیریت وام و اعتبارات

 

دریافت انواع وام و اعتبارات در سازمان ها یک امر بسیار روتین برای تامین هزینه ها و سرمایه گذاری شده است.اما مدیریت این امر و همچنین یکپارچه بودن و ارتباط لحظه ای آن با سایر بخش های سازمان جهت جلو گیری از ضرر های احتمالی امر مهمی می باشد.

از مهم ترین مزیت های سیستم مدیریت وام و اعتبارات فنارپی موارد ذیل می باشد:

 1. داشتن تاریخچه کامل از تسهیلات دریافتی به همراه دلایل آن
 2. امکان مشاهده تمامی ویژگی های تسهیلات مانند تعداد،مبلغ، سود و زمان تسویه
 3. ایجاد ارتباط لحظه ای با سایر محصولات مانند مدیریت نقدینگیفخزانه داری و بودجه بندی
 4. محاسبه بهره
 5. مشاهده لحظه ای وضعیت درخواست های تسهیلات

فرایند های کسب و کاری محصول مدیریت وام و اعتبارات فنارپی به شرح ذیل می باشد:

پیکربندی تسهیلات و اعتبارات

 • تعریف و ویرایش انواع تسهیلات

مدیریت فرایند اعتبارات اسنادی

 • ایجاد پرونده اعتبارات اسنادی
 • ایجاد درخواست تسهیلات برای اعتبارات اسنادی
 • بازپرداخت اعتبارات اسنادی
 • ویرایش اعتبارات اسنادی

مدیریت فرایند تسهیلات

 • ایجاد و ویرایش پرونده تسهیلات
 • پرداخت اقساط تسهیلات
 • تسویه تسهیلات
 • محاسبه هزینه بهره

درخواست اعتبارات اسنادی

 • ایجاد و ویرایش درخواست گشایش اعتبارات اسنادی

درخواست تسهیلات

 • ایجاد و ویرایش درخواست تسهیلات