Logo
جستجو

مدیریت پروژه (PJS)


مدیریت پروژه (PJS)

Project Management

PJS

مدیریت پروژه

 

محصول مدیریت پروژه فنارپی امکان استفاده از تمامی قابلیت های یک سیستم مدیریت پروژه را در بستری هماهنگ و یکپارچه با سایر واحد های سازمان فراهم می سازد.

در صورتی که سازمان شما یک مجموعه پروژه محور باشد و یا حتی یک مجموعه با داشتن تعدادی پروژه در سال باشد،شما قادر خواهید بود با محصول مدیریت پروژه فنارپی برقراری ارتباط لحظه ای را با تمامی محصولات دیگر برقرار و با داشتن یک شبکه یکپارچه از اطلاعات و سیستم های موجود در آنها برنامه ریزی منسجم تری برای پروژه های خود داشته باشید.

همچنین امکان بررسی و کنترل پیشرفت و منابع مورد نیاز پروژه را در یک بستر هماهنگ با سایر برنامه ریزی های شرکت خود و حتی بودجه بندی و مباحث مالی خواهید داشت.

از مهم ترین مزایای سیستم مدیریت پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. بهبود برنامه ریزی و زمان بندی
 2. بهبود برنامه ریزی کار ها بر اساس WBS
 3. یکپارچگی اطلاعات پروژه و دسترسی آسان تر به آن
 4. تخصیص دقیق تر منابع
 5. مدیریت بودجه
 6. افزایش بهره وری

این محصول دارای فرایندهای کسب و کاری به شرح ذیل می باشد:

 1. تخصیص منابع:
  با استفاده از محصول مدیریت یکپارچه فنارپی می توانید با ارتباط یکپارچه بین این محصول و سایر محصولات،مانند محصول سرمایه انسانی و یا محصول کنترل موجودی انبار نسبت به تخصیص منابع خود به پروژه اقدام نمایید.
 2. دستور کار پایه:
  در صورت نیاز به اضافه کردن فعالیت، تغییر وضعیت دستور کار پایه، تغییر وضعیت فعالیت، ذخیره دستور کار پایه و یا مشاهده گزارش پیشرفت می توانید از این فرایند کسب و کاری استفاده نمایید.
 3. زمانبندی:
  ثبت موارد زمانبندی و مشاهده زمان فعالیت ها در فرایند کسب و کاری زمانبندی به منظور پایش پروژه ها در نظر گرفته شده است.
 4. مدیریت وظایف:
  در این فرایند کسب و کار نیز ویژگی هایی مانند انتخاب دستورکار برای زمانبندی مجدد، انتخاب دستورکار برای محاسبه وزن، ایجاد دستورکار ،بررسی زمان تحویل اقلام، بروزرسانی وضعیت دستورکار و تعیین شرایط تخصیص  منابع به منظور استفاده سازمان ها در نظر گرفته شده است. 
  همچنین به منظور پوشش تمامی نیاز های سازمان ها در زمینه مدیریت پروژه سایر فرایند های کسب و کار این محصول نیز به شرح ذیل می باشد:
 5. اطلاعات پایه مدیریت پروژه
 6. اقدامات اتمام پروژه
 7. اقدامات آغاز پروژه
 8. برنامه ریزی پروژه
 9. پیگیری و کنترل پروژه
 10. مدیریت و اجرای پروژه